Sao La Hầu

Sao La Hầu là một hung tinh, các mệnh Kim và Mộc chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Sao la hầu rất kỵ nam giới.

Tính chất Sao La Hầu

  • Loại sao: Khẩu thiệt tinh
  • Hành: Mộc

Sao La Hầu chủ

Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức là Phước tinh, hành sao Mộc. Sao mộc đức chủ hướng tới sự an vui hòa hợp. Mang lại nhiều điều may mắn trong công việc. Có bạn mới, thằng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp

Sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch là sao hạn xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá. Gặp sao thái bạch thường hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự.

Mục lục

Sao Thái Dương

Sao Thái Dương một Phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chiếu mệnh thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6